Komu a do kdy je potřeba nahlásit změnu trvalého pobytu?

Komu a do kdy je potřeba nahlásit změnu trvalého pobytu?

S pronájmem nového bytu se pojí také administrativní úkony. V mnoha případech je jím změna trvalého bydliště. Zákon o evidenci obyvatel stanoví, že občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Zákon neukládá občanovi povinnost zdržovat se v místě svého trvalého pobytu, ani přihlásit se k trvalému pobytu v místě, ve kterém fakticky bydlí, ani do objektu, ke kterému nabyl vlastnická práva. Údaj o adrese místa trvalého pobytu má pouze evidenční charakter.

Ovšem je fakt, že na tuto adresu může chodit různá úřední korespondence, a tak v případě, že v pronajatém bytě chcete bydlet dobu delší než několik měsíců, je výhodné mít tam zřízen i trvalý pobyt.

Trvalý pobyt se nahlašuje na obecním (městském, obvodním) úřadě a je k němu třeba vyplnit přihlašovací lístek, prokázat se občanským průkazem (pasem apod.) a doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu, což nejčastěji bývá výpis z katastru nemovitostí v případě vlastnictví nemovitosti, nebo nájemní smlouva v případě pronájmu.

Poté je třeba nahlásit změnu trvalého bydliště různým úřadům a institucím. Jsou to především tyto:

Zdravotní pojišťovna: oznamovací povinnost je třeba splnit do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

Živnostenský úřad: pokud máte vystavený živnostenský list, bývá často místo trvalého pobytu zároveň zapsaným místem podnikání – změnu je třeba nahlásit do 15 dnů na kterémkoliv živnostenském úřadu.

Úřad práce: je nutné hlásit v případě čerpání dávek státní sociální podpory, a to do 8 dnů.

Česká správa sociálního zabezpečení: v případě pobírání jakéhokoliv důchodu, a to buď formulářem na webových stránkách ČSSZ, event. dopisem, přímo na pobočce, nebo na České poště, pokud je důchod vyplácen v hotovosti.

Zaměstnavatel, škola v případě studujících: zaměstnanec má podle nařízení vlády (související s pracovním zákoníkem) nárok na volno na stěhování po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však dva dny.

Registr vozidel: hlásí všichni vlastníci/provozovatelé motorového vozidla, a to do 10 pracovních dnů.

Druhý rodič dítěte: v případě rozvodu je třeba nejen nahlásit druhému rodiči dítěte nové trvalé bydliště, ale pokud bude dítě měnit školu, je třeba, aby druhý rodič se změnou souhlasil. Pokud se rodiče nedohodnou, rozhodne soud.

Pojišťovny, banky, spořitelny: při stěhování je třeba ukončit pojistnou smlouvu (event. pojištění domácnosti) na stávající nemovitost a nejlépe ihned po nastěhování uzavřít na novou nemovitost. Pojištění nemovitosti, případně pojištění domácnosti. Dále je třeba provést změnu údaje na dalších pojistných smlouvách, jako jsou životní pojištění, důchodové, úrazové atd., a to u všech členů domácnosti. Stejné to je s bankovními účty, stavebním spořením a dalšími finančními produkty.

Dodavatelé plynu, energií, internetového připojení: je pochopitelné, že při stěhování ze stávající nemovitosti ukončíte dodávky plynu, energií či internetu, případně je převedete na nové nájemce či majitele. A podobně se bude postupovat v novém bydlišti. Ideální je den předání nemovitosti, protože pak je vyúčtování a vyrovnání bývalého i nového nájemce jednodušší.

Změnu trvalého pobytu je třeba dále nahlásit praktickému lékaři, případně dalším specializovaným zdravotnickým pracovištím. Vhodné je zařídit si také na poště dosílku došlých zásilek, a to po dobu minimálně tří měsíců. Poté by již měly všechny instituce mít vaši novou adresu.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
06. březen 2024

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup