Kdo a jak platí poplatky katastru nemovitostí

Kdo a jak platí poplatky katastru nemovitostí

Při podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí i při dalších službách či žádostech o informace od katastru nemovitostí je třeba počítat s úhradou správních poplatků. Pokud prodáváte či kupujete nemovitost, může se zdát poplatek za vklad v podstatě zanedbatelným výdajem, nicméně je třeba s ním počítat a pokud návrh podává jeden z účastníků obchodní transakce, nesmí na něj zapomenout.

Správní poplatky a úplaty související nejen s podáním návrhu na vklad jsou uvedeny v sazebníku katastru nemovitostí. Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území stojí 100 Kč.

Stejnou částku žadatel zaplatí i za vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel vedených v katastru nemovitostí, za přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí či za přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí.

Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A4 stojí 50 Kč. Přijetí prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci je za poplatek 1 000 Kč.

Za přijetí každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek ve výši 2 000 Kč. Pokud jde o veřejně prospěšné stavby (např. zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod.), vybere katastrální úřad poplatek v úhrnu nejvýše 20 000 Kč.

Katastr nemovitostí poskytuje také službu nazvanou sledování změn. Tu může požadovat jedině vlastník, zástavní nebo podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z předkupního práva (je-li ujednáno jako věcné právo) a další oprávnění, například nájemce.

Pokud dojde ke změně u sledované nemovitosti, katastr žadatele upozorní datovou schránkou, e-mailem nebo SMS. Pro sledování do 20 nemovitostí za tuto službu účtuje katastr 200 Kč za rok, sledování 21 a více nemovitostí stojí 10 Kč za každou nemovitost ročně.

Podává-li navrhovatel současně několik návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu, hradí se poplatek za každý podaný návrh samostatně. Správní poplatek lze platit platební kartou nebo v hotovosti na příslušném katastrálním pracovišti – to se děje většinou v případech, že návrh podává žadatel osobně.

Při osobním podání návrhu na vklad získá žadatel v podatelně příslušné platební údaje přímo a může jej tedy přímo uhradit. Další možností jsou samozřejmě bezhotovostní platby převodem. Při podání prostřednictvím pošty nebo datové schránky úřad zasílá platební údaje po zaevidování návrhu. Poplatek lze platit i kolkovými známkami, nepřevyšuje-li jeho výše 5 000 Kč.

Poplatek je povinen zaplatit vždy ten, kdo návrh podává. Pokud účastník řízení, který podal návrh, neuhradí poplatek ve stanovené výši ani na výzvu katastrálního úřadu, katastrální úřad po uplynutí lhůty, která byla na zaplacení stanovena, řízení o povolení vkladu zastaví. Na to by si měli dát pozor zvláště ti, kteří si zajišťují po podpisu kupní smlouvy na nemovitost žádost o vklad na katastrálním úřadu sami. Pokud využijí pro nákup či prodej nemovitosti služby realitního makléře, je součástí této služby většinou i podání návrhu na vklad či potřebné jednání s katastrálním úřadem.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
13. prosinec 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup