S opravou soukromého rybníku pomůže stát

S opravou soukromého rybníku pomůže stát

Plánujete koupit pozemek, na kterém je zanedbané jezírko? Nebo již máte na své zahradě rybníček? Vodní plocha je určitě atraktivním prvkem krajiny a začlenit ji na svůj pozemek může být přínosné nejen pro lidi, ale i pro živočichy, kteří ve vodě nebo v její blízkosti žijí. Není-li rybníček v dobré kondici, může pomoci nová podpora od státu.

Pod hlavičkou Agentury ochrany a přírody ČR vypsala vláda první květnový týden dotace na dílčí opravy malých vodních nádrží. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích.

"Malých vodních nádrží jsou v naší krajině tisíce a některé často potřebují jen částečnou opravu, aby plnily svou funkci v krajině. Právě proto nyní otevíráme novou výzvu z Národního plánu obnovy, která jejich dílčí rekonstrukci umožní," komentoval otevření výzvy Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

"K obnově vodního režimu naší krajiny vede kombinace mnoha kroků. Čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Různými dotačními programy se proto snažíme vlastníky či nájemce motivovat, aby k ozdravění naší krajiny přispěli. Chceme, aby možnosti podpory byly co nejširší," konstatoval k tomu ministr životního prostředí Petr Hladík.

Podporu na dílčí opravy malých vodních nádrží lze získat na realizaci jedné nebo více z těchto činností: odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv atp.), výsadby doprovodných břehových porostů. Předpokladem k získání dotace je, že tato dílčí rekonstrukce povede k dlouhodobému udržení existence biotopu a k zachování schopnosti zadržet vodu v krajině.

Výzva je vyhlášena v rámci podprogramu 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální výše podpory je 2,5 mil. Kč a pro 80 % uznatelných nákladů (tj. pro maximální výši podpory je nutné, aby uznatelné náklady byly minimálně ve výši 3,125 mil. Kč). Vyčleněno je celkem 30 milionů korun.

Žadateli mohou být církve a náboženské společnosti, dobrovolné svazky obcí, fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající, kraje, neziskové organizace, obce, obchodní společnosti a korporace, organizační složky státu, právnické osoby – ostatní, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, státní a národní podniky, školy, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce i zahraniční právnické osoby.

Žadatelem ani majitelem vodní nádrže nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu a nádrže nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže pro komerční účely.

V rámci podpory vodních ekosystémů je možné získat dotace také na další aktivity týkající se zadržování vody v krajině. Je to například výstavba přehrážek pro obnovu rašelinišť a jiných nevhodně odvodněných ploch, obnova a tvorba tůní a mokřadů, odbahnění vodních nádrží, vytváření biotopů a některé další.

Podrobné informace včetně příručky pro žadatele jsou na stránkách dotačního portálu Finance pro přírodu a krajinu. V případě dotazů je možné se obrátit také na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
18. září 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup