Pronájem bytu cizinci má svá specifika. Co je dobré nepodcenit?

Pronájem bytu cizinci má svá specifika. Co je dobré nepodcenit?

Zdálo by se, že je pronájem jako pronájem, ale pronajímat byt cizímu státnímu příslušníkovi v rámci dlouhodobého pronájmu má přece jen několik specifik, která je třeba mít na paměti. Pojmem cizinec se rozumí každý, kdo nemá české státní občanství a jejich pobyt se řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Než podepíšete nájemní smlouvu

Základem samozřejmě je v nájemní smlouvě přesně identifikovat osobu cizince. Většina zemí nemá jako základní identifikátor rodné číslo, takže je nutné dbát na přesnost všech údajů, zejména celého jména, data narození a čísla cestovního dokladu.

Dalším kritériem pro uzavření nájemní smlouvy je povolení k pobytu či délka víza, které bylo cizinci uděleno. Cizinci ze zemí Evropské unie se mohou na území ČR zdržovat bez omezení. Pokud jsou však v zemi déle než 30 dnů, jsou povinni ohlásit svoji přítomnost cizinecké policii, a pokud jde o pobyt delší než tři měsíce, musí požádat o přechodný pobyt.

Cizinci ze zemí mimo EU pak mohou dle země, z níž pocházejí, pobývat na území ČR buď bez víza, nebo na základě krátkodobého víza uděleného Českou republikou nebo jiným státem EU. Chce-li cizinec v naší zemi pobývat déle, musí získat dlouhodobé vízum.

Proto je třeba, aby pronajímatel požadoval po potenciálním nájemci předložení platnosti víza, event. informaci o povolení k pobytu a jeho délce. Pokud by totiž byl nájem předčasně ukončen a cizinec by odjel do zahraničí v důsledku ukončení platnosti víza, dostal by se pronajímatel do nešťastné situace.

Nájemní smlouva by zůstala v platnosti, ale vymahatelnost nájemného, případně dalších poplatků či náhrad, by byla velmi složitá, ne-li někdy i nemožná. Proto je vhodné dobu pronájmu přizpůsobit platným povolením cizince. Ostatně, předčasně ukončit pronájem a odjet do zahraničí může cizinec kdykoli, je tedy na zvážení pronajímatele využít také složení maximální možné jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

Do nájemní smlouvy se doporučuje uvést dále tzv. "volbu práva." To je ustanovení, kterým se smluvní strany zavazují, jakým způsobem a před jakým orgánem budou řešeny případné spory.

Vzhledem k tomu, že smlouvu pronajímatel uzavírá s cizincem, mohlo by se stát, pokud tato klauzule ve smlouvě nebude, že bude případný spor řešen v zahraničí, například v zemi pobytu cizince (nájemce).

Proto právníci doporučují, aby smlouva obsahovala klauzuli, která ustanoví dohodu smluvních stran, že spory vzniklé z této smlouvy i v souvislosti s ní budou řešeny českými soudy a podle českého práva.

Povinnosti po podpisu nájemní smlouvy

Pokud se cizinec rozhodne v ČR pro trvalý pobyt, musí na cizinecké policii předložit doklad o zajištění ubytování. Tím může být mimo jiné ověřená kopie nájemní smlouvy nebo ověřená kopie smlouvy o podnájmu, současně s písemným souhlasem vlastníka nemovitosti.

Pronajímatel dále musí do tří dnů od ubytování, resp. od platnosti nájemní smlouvy, splnit ohlašovací povinnost. To se provádí buď předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, předložením nájemní smlouvy, a to buď osobně nebo elektronicky.

Dále je nutné umožnit cizinecké policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, vést domovní knihu s údaji o pronájmu a na požádání ji předložit ke kontrole cizinecké policii.

Domovní knihu je pronajímatel povinen uschovávat po dobu šesti let od ukončení ubytování cizince. A konečně - pronajímatel je také povinen nahlásit cizinecké policii případné úmrtí nájemce.

Poté, co vyprší nájemní smlouva, by se měl cizinec odhlásit z místa pobytu. Tato povinnost sice nezaniká koncem smlouvy, ale někteří odjedou a na tuto povinnost zapomenou. Pokud se to stane, je třeba, aby podal návrh na zrušení pobytu sám pronajímatel. 

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
31. leden 2024

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup