Nové pravomoci obcí pro zdanění pozemků. Budou se týkat i vás?

Nové pravomoci obcí pro zdanění pozemků. Budou se týkat i vás?

Obce budou moci od letošního roku osvobodit všechny zemědělské pozemky nacházející se na jejím území od daně z nemovitosti. Dosud to platilo jen pro některé z nich. Stačí k tomu vydat obecně závaznou vyhlášku.

Do roku 2023 mohly obce osvobodit od daně z nemovitosti všechny pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, které se nacházejí na jejím území, pokud je vymezily v obecně závazné vyhlášce. Osvobození se vztahovalo jen na zemědělské pozemky.

Od letošního roku může obec vyhláškou osvobodit také všechny pozemky ostatních ploch se způsobem využití neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň, zeleň nebo jiná plocha, nacházející se na jejím území. Musí ale ve vyhlášce vymezit, které způsoby využití osvobozuje.

Pokud ve vyhlášce vymezení neuvede, vztahuje se osvobození na všechny pozemky se způsobem využití neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň, zeleň. Ovšem na pozemky evidované jako jiná plocha by se osvobození nevztahovalo.

Stejně, jako v případě zemědělských ploch dosud, se osvobození v žádném případě nebude vztahovat na pozemky zpevněných ploch nebo stavební pozemky, i když se nacházejí na pozemcích, které jsou vyhláškou osvobozeny.

Kvůli osvobození, které obec provede vyhláškou, není třeba podávat daňové přiznání. Pokud však obec takové osvobození nyní má a kdykoli v budoucnosti je zruší, poplatník musí podat nové daňové přiznání.

Obce mají také nyní možnost vyhláškou snížit daň prostřednictvím nastavení místního koeficientu. Vyhláškou lze stanovit místní koeficient pro zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost) a pozemky ostatních ploch se způsobem využití neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň v rozmezí 0,5 až 1,5, a pro ostatní nemovité věci v rozmezí 0,5 až 5,0, což znamená, že oproti předchozím zdaňovacím obdobím, kdy byla výše koeficientu v rozmezí od 1,1 až 5,0, může obec zavedením místního koeficientu i daň snížit.

Koeficient lze nastavit pro všechny nemovitosti s výjimkou pozemků zařazených do skupiny vybraných zemědělských pozemků (pozemky druhu orná půda, chmelnice, vinice, zahrada nebo ovocný sad), skupiny trvalých travních porostů (pozemky druhu trvalý travní porost) nebo skupiny nevyužitelných ostatních ploch (pozemky druhu ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň). 

Místní koeficient může vedení obce vyhlásit pro celé území obce nebo jen pro její část. Pokud obec místní koeficient nestanoví, platí, že je ve výši 1,0.

Obec může také vyhláškou na 5 let osvobodit od daně pozemky a stavby v průmyslové zóně, a to dle zákona o investičních pobídkách. Pokud takovou vyhlášku vydá, nemusí poplatníci uvádět toto osvobození v daňovém přiznání, případně nemusí daňové přiznání podávat vůbec. Ale opět pokud obec vyhlášku zruší nebo uplyne lhůta její platnosti, musí poplatník nově přiznání k dani z nemovitosti podat.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
10. leden 2024

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup