Co vše se zapisuje do katastru nemovitostí

Co vše se zapisuje do katastru nemovitostí

Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu. Existují tři druhy zápisů: vklad, záznam a poznámka. Věcná práva se dle platných zákonů a vyhlášek vždy zapisují vkladem.

Věcná práva jsou charakterizována vztahem osoby k věci, jejíž právní osud sledují. Projevuje se to tak, že působí i vně závazku, tedy vůči neomezenému okruhu dalších osob, které jsou povinny zdržet se zásahů do práva a strpět jeho výkon oprávněným. Pro věcná práva je typická jejich veřejnost, neboť jejich existenci je možné si ověřit ve veřejných seznamech, především právě v katastru nemovitostí.

Vklad do katastru nemovitostí

Vkladem se do katastru nemovitostí zapisují na základě návrhu vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv: vlastnické právo, právo stavby,  věcné břemeno, zástavní právo, budoucí zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřenského fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka, pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Záznam

Záznamem se zapisují práva odvozená od vlastnického práva. To je především právo organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu, majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy, stejně tak jako majetek statutárních měst svěřený městským obvodům nebo městským částem, majetek územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití nebo příspěvkové organizaci k hospodaření.

Pozvánka

Poznámkou se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků. Zapisuje se většinou na základě rozhodnutí soudu, správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce, Státního pozemkového úřadu, jiného správního orgánu.

K nemovitostem se zapisuje poznámka především o podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti a zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitost, o exekučním příkazu ke správě nemovitosti a jejímu prodeji, exekučním příkazu k postižení obchodního závodu, pokračování exekuce či o prodeji závodu v dražbě, a také poznámka o vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka. Dále se zapisuje poznámka o žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, zahájení pozemkových úprav a rozhodnutí o jejich schválení a další rozhodnutí či opatření, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nakládat s danou nemovitostí.

Zápis poznámky se provádí také o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu, odkladu zrušení spoluvlastnictví a odkladu oddělení ze spoluvlastnictví, souhlasu se zatížením práva stavby, zákazu zřídit zástavní právo k nemovitosti, a další zákazy a ujednání týkající se zástavního práva.

Poznámka se však nemusí vztahovat pouze k dané nemovitosti, ale zapisuje se také k osobě, vedené jako vlastník v katastru nemovitostí. K té se zapisuje poznámka o vyrozumění o nařízení exekuce, usnesení o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s nemovitostí nebo s ní může nakládat pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce, vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o prohlášení konkursu, a další rozhodnutí, podle kterých osoba nesmí nakládat s vymezenou částí svého majetku, resp. nemovitostí.

Změny

V katastru nemovitostí se objeví i změny týkající se nemovitostí, zejména obvodu stavby, způsobu využití stavby či pozemku, zániku stavby apod. Ty jsou vlastníci povinni ohlásit katastrálnímu úřadu do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá (např. územní rozhodnutí, souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, rozhodnutí orgánu státní správy lesů, geometrický plán).

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
04. prosinec 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup