Číslo popisné, orientační, evidenční – vyznáte se v nich?

Číslo popisné, orientační, evidenční – vyznáte se v nich?

Podobné budovy, jiná čísla. Ve městech mohou být některá čísla na domech doplněna i písmeny. Jak je to číslováním budov? Které se číslují a které nikoli?

V katastru nemovitostí se podle § 3 odst. 1 písm. b), c) a g) katastrálního zákona evidují budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, dále také budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, a vodní díla.

Těmi se ovšem zabývat nebudeme, neboť čísla popisná, evidenční či orientační získávají podle zákona o obcích pouze budovy. Mezi ně již desátým rokem nepatří rozestavěné budovy. Ty se evidovaly pouze do konce roku 2013. Z toho vyplývá, že číslo dostává budova až po dokončení.

Jak se od sebe jednotlivá čísla liší

Číslo popisné se budově přiděluje v případě, že se jedná o budovu určenou k bydlení nebo k jinému účelu, o němž je rozhodnuto na základě kolaudačního rozhodnutí.

Číslo evidenční je přiděleno v případech, že se jedná o budovy určené pro rodinnou rekreaci, budovy dočasného charakteru či další budovy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, s výjimkou např. zimních zahrad a skleníků do 40 m? zastavěné plochy.

Obě tato čísla přiděluje obecní úřad. Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, stavební úřad po předložení oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

Obecní úřad na písemnou výzvu číslo přidělí a sdělí příslušnému stavebnímu úřadu neprodleně zpět údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce (např. název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním). Obecní úřad tedy nemá možnost volby, zda číslo popisné přidělí. Pokud jsou splněny požadavky stanovené zákonem o obcích, je povinen je přidělit. Nemůže také přidělení čísla popisného jakkoliv podmiňovat, např. vypořádáním vlastnických či užívacích práv.

Orientační číslo se přiděluje pro snazší orientaci v ulici nebo jiném veřejném prostranství. Přiděluje se tedy pouze ve větších městech, které mají zavedený tzv. uliční systém, resp. mají pojmenované ulice. Orientační číslo se přiděluje budovám, které již mají přidělené číslo popisné nebo evidenční, v případě nové budovy se může přidělit současně s jedním z těchto čísel.  Orientační čísla nesouvisí tedy s výzvou stavebního úřadu, obec rozhodne o jejich použití sama a vydá vlastníkovi budovy písemný doklad o přidělení tohoto čísla. Ovšem pokud přiděluje číslo orientační zároveň s číslem popisným či evidenčním, oznámí to zároveň i stavebnímu úřadu.

Čísla orientační mohou mít tzv. dodatek, a  to jeden malý znak české abecedy bez diakritických znamének. Praktické použití má třeba v případech zaplňování stavebních proluk, v nichž vzniknou dodatečně nové budovy, aniž tam předtím s nimi někdo počítal. Vznikne-li takto například mezi budovami s čísly orientačními 1 a 2 nová budova, lze jí přidělit číslo orientační 1a.

Jedinou výjimkou, kdy může obecní úřad přidělit číslo na žádost vlastníka budovy bez stavebního úřadu je, pokud stavba budovy nevyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Může to tak být například garáž, pokud půjde o zastavěnou plochu do 25 m2 o výšce do 5 m, které úřad přidělí evidenční číslo.

Evidenční či popisné číslo lze však přidělit i staré původně zkolaudované budově, která jej z nějakého důvodu nemá. Žádost, s příslušnými doklady, lze podat na obecní úřad tak, jako to udělali manželé, kteří se s dotazem obrátili na Ministerstvo vnitra.

Manželé Koubovi zakoupili starý statek, kde kdysi stála obyvatelná mlýnice, stodola a chlév s výminkem. Po zbourání mlýnice a stodoly bylo zrušeno číslo popisné. Na pozemku zůstal jen chlév s výminkem, který využívají jako rekreační stavení. Rozhodli se tedy obec požádat o přidělení evidenčního čísla pro rekreační objekt dle § 31a odstavec 1 písm. b) zákona o obcích. Vzhledem k tomu, že stavba splnila podmínky stavby pro rekreaci, ale zároveň se nejednalo o novou stavbu, obecní úřad číslo přidělil.

V případě nejasností, o jakou budovu se jedná a zda má mít přiděleno číslo popisné či evidenční, nebo jak postupovat v případě, že je budova zbourána, získá vlastník informace na obecním nebo příslušném stavebním úřadě.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
21. červen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup