Kdy má nájemce povinnost umožnit pronajímateli prohlídku nemovitosti s novými zájemci?

Kdy má nájemce povinnost umožnit pronajímateli prohlídku nemovitosti s novými zájemci?

Před skončením nájemní smlouvy je pochopitelné, že pronajímatel má snahu pronajmout nemovitost co nejdříve. Pokud neplánuje případné úpravy, není důvod nechat ji prázdnou. Jsou však prohlídky bytu s novými zájemci o pronájem v souladu s právy dosavadního nájemce?

Pronájem nemovitosti se řídí občanským zákoníkem a vztahuje se na ně několik různých ustanovení. Celkově je nájem řešen v oddíle 3 – Nájem, což jsou § 2201 až 2331. Už z rozsahu je vidět, že nájem nemovitosti je rozebrán opravdu detailně. Povinnosti umožnit prohlídky bytu novým zájemcům o nájem se týká § 2233, který konstatuje: "V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám, umožní nájemce věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup k věci v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronajímatele; pronajímatel oznámí nájemci návštěvu v přiměřené době předem."

Tato právní úprava je však tzv. dispozitivní neboli smluvní strany nemusí toto ustanovení dodržet a mohou si stanovit vlastní pravidlo. To v tomto případě znamená, že strany si mohou ujednat určité povinnosti, které budou vzájemně dodržovat při případných prohlídkách, nebo také mohou možnost prohlídky po dobu nájmu úplně vyloučit. To je ovšem třeba písemně stanovit v nájemní smlouvě. Není-li to v ní výslovně uvedeno, má nájemce povinnost prohlídku umožnit.

Stávající nájemce má právo na účast, ale ne povinnost

Jak konstatuje výše uvedený paragraf, nájemce by měl u prohlídky být. Nicméně stejně jako lze prohlídku vyloučit v nájemní smlouvě, tak i další podmínky pro prohlídky si mohou pronajímatel a nájemce upravit dle své dohody. Nájemce může například umožnit prohlídku ve své nepřítomnosti, nebo za sebe může zvolit náhradu, například některého z členů své domácnosti, přítele, souseda a podobně.

Nájemní_smlouva

Na druhou stranu nájemce není povinen nahrazovat pronajímatele a umožnit zájemcům o nájem prohlídku bez přítomnosti pronajímatele. Zájemcům o nájem totiž nevznikají vůči nájemci žádná práva, a tedy ani právo na prohlídku. Avšak nemusí být bez následků, pokud by nájemce prohlídku přislíbil a pak ji v daném termínu neumožnil. V tomto případě by po něm mohl zájemce prostřednictvím pronajímatele žádat náhradu škody (například náklady na dopravu, pokud není předmět nájmu v místě jeho dosavadního bydliště apod.).

Prohlídky pouze tři měsíce před skončením nájmu a včas oznámen

Povinnost nájemce umožnit prohlídku pronajaté nemovitosti je časově omezena. Vzniká nejdříve tři měsíce před skončením nájmu. Není přitom podstatné, jakým způsobem nájem končí, důležitá je znalost termínu jeho ukončení. Oznámení o prohlídce musí učinit pronajímatel v tzv. přiměřené době. Přiměřenost by měla znamenat tak dostatečný předstih, aby nájemce (i dle velikosti nemovitosti) mohl eventuálně provést dostatečná opatření, aby si uchránil své soukromí (například uklidit si své osobní předměty, uzamknout skříňky s nimi apod.), a také aby si mohl zajistit pro daný termín volno.

Způsob oznámení není nijak stanoven, takže může jít o běžný způsob, jako je osobní oznámení, zpráva prostřednictvím e-mailu či podobného kanálu, který si mezi sebou pronajímatel s nájemcem dohodli jako prostředek komunikace. Každopádně by oznámení mělo obsahovat čas prohlídky a odhad přibližné délky.

Pokud totiž půjde například o několik prohlídek za sebou, může být časová náročnost větší, než pokud půjde o jednoho zájemce. Může to však být pro nájemce výhodnější než několik prohlídek v různých termínech.

Prohlídka nemovitosti novými zájemci o pronájem před skončením doby nájmu stávajícího nájemce je tedy zákonná a nájemce by ji měl v nezbytném rozsahu umožnit. Má právo být jí přítomen a ochránit své soukromí. Pokud však nájemce nechce být takto rušen, musí na to myslet již při uzavírání nájemní smlouvy, v níž by tato podmínka byla zakotvena.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
05. červen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup